MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 1. PAGEIDAUJAMAS ELGESYS

      Mokinys privalo:

 1. Laikytis mokinio elgesio, mokyklos vidaus viešosios veiklos taisyklių, vykdyti mokyklos darbuotojų nurodymus.
 2. Palaikyti švarą mokykloje ir visoje jos teritorijoje.
 3. Drausmingai elgtis mokyklos aplinkoje.
 4. Tausoti mokyklos inventorių, mokymo priemones, vadovėlius. Sugadinęs suremontuoja ar atlygina patirtus materialinius nuostolius.
 5. Pagarbiai elgtis su mokyklos darbuotojais ir kitais mokiniais.
 6. Sąžiningai lankyti pamokas, laiku į jas atvykti. Praleistos pamokos per 2 darbo dienas turi būti pateisinamos gydytojo, tėvų ar kitų būtinų asmenų raštais.
 7. Viršutinius rūbus palikti rūbinėje.
 8. Atlikti mokytojų nurodytas užduotis.
 9. Išeiti iš pamokų mokinys gali tik gavęs klasės auklėtojo ar pavaduotojo leidimą.
 10. Turėti pamokoms reikalingas priemones: rašymo priemones, sąsiuvinius.

 

 1. PAGEIDAUJAMO ELGESIO ĮVERTINIMAS
 2. Žodžiu (pagyrimas).
 3. Raštu (padėka, diplomas).
 4. Suteikiama pirmenybė dalyvauti organizuojamose kelionėse, ekskursijose, renginiuose.

 

 • NEPAGEIDAUJAMAS ELGESYS

Mokiniui draudžiama:

 1. Mokyklos teritorijoje vartoti alkoholinius, energetinius gėrimus, narkotikus, toksines medžiagas, rūkyti, turėti tabako ar elektroninių cigarečių.
 2. Turėti mokykloje ginklą (šaunamąjį ginklą, peilį, dujų balionėlį ir t. t.).
 3. Naudoti necenzūrinius žodžius, smurtą (pravardžiavimas, erzinimas, spardymas, kumščiavimas, stumdymas, apkalbinėjimas, piktų, bjaurių žodžių apie kitą vaiką užrašinėjimas, ignoravimas, daiktų gadinimas, atskyrimas nuo grupės, kuomet bendraamžiai nepriima vaiko žaisti ar užsiimti kitokia veikla), reketą (daiktų ar pinigų atiminėjimas).
 4. Nieko nedarant žiūrėti, kaip kiti mušasi (būtina kuo greičiau kviesti mokytoją).
 5. Grasinti, reikalauti pinigų ar versti meluoti, imti svetimus daiktus, mėtyti ar gadinti daiktus, pardavinėti ką nors ir pan.
 6. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu.
 7. Pamokų ar pertraukų metu palikti mokyklos teritoriją be klasės vadovo ar direktoriaus pavaduotojo leidimo.
 8. NEPAGEIDAUJAMO ELGESIO ĮVERTINIMAS

 

 1. Mokinys, įvykdęs vieną mokinių elgesio taisyklių pažeidimą, gauna įspėjimą.
 2. Pakartotinai pažeidus mokinių elgesio taisykles mokinys perkeliamas į kitą klasę (1 dienai) arba jam skiriamas konsultacinis (3-5 pamokos per dieną, nustatytu laiku) mokymasis (laikotarpis priklauso nuo mokinio elgesio). Jei konsultacinio mokymosi metu mokinio elgesys nesikeičia, skiriamas savarankiškas mokymasis (iki 2 savaičių) su privalomu atsiskaitymu savaitės pabaigoje.
 3. Apie mokinį, įvykdžiusį daugiau nei vieną mokinių elgesio taisyklių pažeidimą, informuojami mokinio tėvai. Jei mokinio elgesys nesikeičia, jie kviečiami į Vaiko gerovės komisijos posėdį.

 

 1. MOKINYS YRA ŠALINAMAS IŠ MOKYKLOS DĖL ŠIŲ MOKINIŲ

ELGESIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ

 

 1. Girtavimo mokykloje arba atėjus į mokyklą neblaiviam.
 2. Narkotikų vartojimo arba platinimo.
 3. Muštynių.