Naudojamos sąvokos:

  • Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.
  • Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.
  • Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais.
  • Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.
  • Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.
  • Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.
  • Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Suvestinė pamokų paskirstymo lentelė

Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2017–2018 mokslo metais:

Dalykas 5-6 7 8A 8B 9A 9B 10A 10B Iš viso tarifikuota
Dorinis ugd. 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Lietuvių k. 5 5 5 5 4 4 5 5 38
Užsienio k.(1-oji) 3 3 3 3 2 2 3 3 22
Užsienio k.(2-oji) -/2 2 2 2 2 2+2* 2 2 16+2*
Matematika 4 4 4 4 3 3 4 4 30
Informacinės technologijos 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Gamta ir žmogus 2 2
Biologija 1 1 1 1 1 1 1 7
Fizika 2 1 1 2 2 2 2 12
Chemija 2 2 2 2 2 2 12
Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 1 4
Geografija -/2 2 2 2 1 1 1 1 12
Ekonomika 1 1 2
Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Technologijos 2 3 5
Ikiprofesinis ugdymas 3 3 4 4 4 4 22
Kūno kultūra 3/2 2 2 2 2 2 2 2 17
Žmogaus sauga 1/- 1
Mokinių krūviai 26/28 30 31 31 31 31 33 33  
Iš viso tarifikuota 30 30 31 31 31 33 33 33 252
Neformalusis švietimas 4 2 2 2 2 2 3 3 20

Mokyklos nuožiūra (ištyrus poreikius) gali būti skirta mokymosi pagalba, organizuojant trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas, atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas.

Formuojamos kiekvieno mokinio mokymosi trajektorijos, kurias sudaro: pagrindinės švietimo paslaugos (pagrindinio ugdymo programa), papildomos švietimo paslaugos (pvz.: Atminties lavinimo metodikos, 2 val. konsultacijų per savaitę + Streso mažinimo NŠ užsiėmimai, 2 val. per savaitę + Dėmesio lavinimo metodikos, 2 val. konsultacijų per savaitę) ir specializuotos švietimo paslaugos (pvz.: Būrelis ,,Kaip išmokti mokytis?“,  2 val. NŠ per savaitę + Anglų kalbos II lygmens išlyginamasis kursas, 2 val. NŠ per savaitę);

* – 2017-2018 m. m. vokiečių kalbai (2-oji užsienio) mokyti mokiniai jungiami į 1 grupę, jiems skiriama 2 val./sav.;

Dorinis ugdymas:

2017-2018 Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats.

Kalbos:

Mokiniai 6-10 klasėse turi mokytis dviejų negimtųjų kalbų: anglų, vokiečių arba rusų.

6-10 klasėse mokykla negali keisti pradėtų mokyti užsienio kalbų.

9-10 klasės mokiniai, neturintys mokymosi motyvacijos ir neketinantys mokytis 11 klasėje, gali nesimokyti antrosios užsienio kalbos, jei tam pritaria tėvai. Mokiniai pristato į mokyklą tėvų motyvuotą prašymą nesimokyti antrosios užsienio kalbos.

Informacinės technologijos:

Visoms klasėms skiriama po 1 pamoką per savaitę.

9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. Modulį renkasi mokinys.

Socialinis ugdymas:

Per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymasis bus grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. Mokykla, formuodama ugdymo turinį, 9–10 klasių mokinių projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti skiria 20–30 procentų dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus.
Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 18 pamokų, integruojant temas į istorijos pamokas.

Meninis ir technologinis ugdymas:

Mokiniai, baigę valstybines ar savivaldybių dailės, choreografijos, muzikos ar sporto mokyklas arba jas lankantys, tėvų, atitinkamo dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo bendru susitarimu bei mokytojų tarybos pritarimu gali būti atleisti nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų, garantuojant mokinių saugumą. Mokiniai pristato tai įrodančias pažymas ir trimestro pabaigoje laiko įskaitas.

Meninio ugdymo dalykus mokykloje sudaro dailės, muzikos ir dizaino (ikiprofesinis ugdymas) dalykai. Menų dalykų mokymas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir kitose erdvėse – kultūros įstaigose, netradicinėje aplinkoje, gamtoje ir kt.

Kūno kultūra:

Kūno kultūrai visoms klasėms (išskyrus 5 kl.) skiriamos 2 valandos per savaitę. Mokiniams sudarytos sąlygos lankyti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas mokykloje,  ar kitose neformaliojo vaikų švietimo įstaigose.

Mokykla sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas, tarp pamokų ir po pamokų mokyklos koridoriuose užsiimti fiziškai aktyvia veikla (šokiai, tenisas, biliardas, aktyvūs žaidimai ir pan.), kuri praplečia kūno kultūros pamokų turinį.

Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet krūviai jiems skiriami pagal gydytojų rekomendacijas; tėvų pageidavimu, mokiniai gali lankyti sveikatos grupes už mokyklos ribų.

Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgiant į negalavimų pobūdį.

Mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.).

Mokiniai, lankantys sporto mokyklas, bendru tėvų, dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo susitarimu bei mokytojų tarybos pritarimu gali būti atleisti nuo privalomų kūno kultūros pamokų. Atsiskaitymo formą nustato mokytojų taryba.

Pamokų integravimas:

Žmogaus saugą 7 kl. integruojame į technologijas (18 pamokų per mokslo metus), 8 klasėje į vieną ikiprofesinio ugdymo kryptį – Verslo vadyba (18 pamokų per mokslo metus), 9 ir 10 klasėse į mokinių pasirinktą ikiprofesinį ugdymą (po 9 pamokas per mokslo metus).

Socialinę-pilietinę veiklą mokiniams pagal mokykloje priimtą tvarką organizuoja socialinis pedagogas, o el. dienyne pildo klasių vadovai (10 val. per mokslo metus kiekvienam 5-10 klasių mokiniui);

Programų integravimas į ugdymo turinį:

Dalyvaujama projekte pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Projekto tikslas – gerinti lietuvių kalbos dešimtokų rezultatus, integruojant mokymą (si) virtualioje aplinkoje.

Mokykla dalyvauja programoje V.E.I.K. (Vaiko emocijų išraiškos kontrolės) ugdymo prevencinėje programoje (8-18 m. vaikams ir jaunuoliams);

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, ugdanti mokinių atsparumą neigiamiems gyvenimo reiškiniams bei padedanti vykdyti žalingų įpročių, priklausomybės ligų, AIDS ir kt. prevenciją, į darbo su auklėjamąja klase (ne mažiau 6 temų per mokslo metus).

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. Temos integruojamos į mokomuosius dalykus: gamta ir žmogus, biologija, dorinis ugdymas, pilietiškumo pagrindai, chemija, dailė, muzika, technologijos, kūno kultūra; taip pat į klasių vadovų, sveikatos priežiūros specialistės, psichologės, NVŠ veiklas. Integruojamos temos fiksuojamos mokomųjų dalykų ugdymo turinyje, NVŠ būrelio veikloje, klasių vadovų ir pagalbos specialistų veiklos planuose.

Dalykas

5-6

7

8

9A

9B

10A

10B

Iš viso tarifikuota

Etika

1

1

1

1

1

1

1

7

Lietuvių k.

5

5

5

4

4

5

5

33

Užsienio k.

(1-oji)

3

3

3

3

3

3

3

21

Užsienio k.

(2-oji)

-/2

2

2+2**

2

2

2+2**

2

14+4**

Matematika

4

4

4

3

3

4

4

26

Informacinės technologijos

1

1

1

1

1

1*

1

7

Gamta ir žmogus

2

2

Biologija

2

1

1

1

1

1

7

Fizika

1

1

2

2

2

2

10

Chemija

2

2

2

2

2

10

Istorija

2

2

2

2

2

2

2

14

Pilietiškumo pagrindai

1

1

1

1

4

Geografija

-/2

2

2

2

2

1

1

12

Ekonomika

1

1

2

Dailė

1

1

1

1

1

1

1*

7

Muzika

1

1

1

1

1

1

1

7

Technologijos

2

2

4

Ikiprofesinis ugdymas

3

3

3

2+1*

2+1*

15

Kūno kultūra

3/2

2

2

2

2

2

2

15

Žmogaus sauga

1/-

1

Mokinių krūviai

26/28

29

31

32

32

32

32

Iš viso tarifikuota

30

29

33

32

32

34

32

222

Neformalusis ugdymas

4

2

2

2

2

3

3

18

2017-2018 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės, praktinės, socialinės, prevencinės veiklos programa

(10 d., įeinančių į mokslo metų dienų skaičių)

 

5 dienos, dėl kurių sprendimus priima mokykla
Spalis Projektinė diena ,,20 išskirtinių faktų apie žmogų“
Lapkritis Projektinė neatidėliojimo diena ,,Prokrastinacijai NE“
Gegužė Projektinė diena ,,Sveikas gyvenimo būdas paprastai“
Vasaris Projektinė diena ,,Ką daryti, kad internetas mums būtų draugiškas?“
Balandis Miesto pažinimo diena

 

5 dienos, dėl kurių sprendimus priima savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo (įvertinęs mokyklos siūlymus)
Birželis Projektinė diena ,,Žinios, mokėjimai, įgūdžiai… Ar tu juos turi?“
Birželis Projektinė diena ,,Gyvenimo prasmė ir valia“
Birželis Projektinė diena ,,Ar tu turi savo gyvenimo filosofiją?“
Birželis Projektinė diena ,,Tekstas – simbolis – ženklas – vaizdas. Kaip mes suvokiame pasaulį“
Birželis Projektinė diena ,,Kiek mums kainuoja neigiami įpročiai?“