Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese 2017-2018 m.m.

Atsiųsti pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą.

Mokykla, vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 44 punkte nurodytais teisės aktais ir mokyklos susitarimais, yra pasirengusi Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašą, kurį tvirtina mokyklos vadovas ir skelbia mokyklos internetinėje svetainėje.

Mokykla priima sprendimus:

 • dėl mokinio pasiekimams ir pažangai vertinti ar / ir įvertinti būdų ir priemonių:
 • žmogaus sauga, pilietiškumo pagrindai ir dorinis ugdymas vertinami įrašu ,,įskaityta“;
 • kiti mokomieji dalykai vertinami pažymiu (10 balų vertinimo sistema);
 • asmeninė mokinio pažanga, vadovaujantis mokykloje naudojama stebėsenos forma, matuojama kiekvieną mėnesį;

Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.

 • Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus
 • Diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga. Gauta informacija remiamasi analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.
 • Ugdymo laikotarpio pabaigoje mokinio ugdymo pasiekimus/rezultatus apibendrina ir fiksuoja jį ugdęs dalyko mokytojas. Vertinimo kriterijai mokinio pasiekimams įvertinti yra susieti su bendrosiose programose konkretaus dalyko aprašytais vertinimo aprašais ir žinomi besimokančiajam. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermė, vertinimo metu sukauptos informacijos sklaida užtikrinama mokytojų ir pagalbos specialistų pasitarimuose 1 kartą per mėnesį.

Mokykla diegia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą ir tam naudoja turimus duomenis bei savo sukurtus stebėjimo įrankius. Individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), ugdantys mokytojai ir kiti švietimo specialistai. Atsižvelgiant į vertinimo informaciją, koreguojamas mokinio mokymasis.

Mokinių pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui įvertinami 10 balų sistemos pažymiais ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

Jeigu mokinys:

 • neatliko mokyklos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), mokykla numato laiką (1 mėn.), per kurį jis turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki mokiniui atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė ir nepademonstravo numatytų pasiekimų, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“;
 • Mokykla Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro) įvertinimą.
 • neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl svarbių priežasčių (pavyzdžiui, ligos), tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą, suteikiama reikiama mokymosi pagalba ir galimybė atsiskaityti individualiai susitarus;
 • Mokykla apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį mokyklos nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.