Mokykla teikia ikiprofesinį mokymą

  • Yra 3 ikiprofesinio mokymo kryptys:
  1. Žurnalistika ir leidyba;
  2. Verslo vadyba;
  3. Dizainas.

Ikiprofesinis mokymas mokiniams pasiūlytas atsižvelgiant į mokyklos galimybes ir materialinę bazę.

Ikiprofesinį mokymą mokiniai pasirenka laisvai. Pasirinktas ikiprofesinio mokymo dalykas tampa privalomu.

Ikiprofesinio ugdymo procesas pradedamas visiems mokiniams privalomu įvadiniu moduliu ir organizuojamas taip, kad 8 klasėje mokiniai galėtų susipažinti ir išbandyti visus mokykloje siūlomus ikiprofesinio ugdymo programos modulius (Verslo vadyba, Žurnalistika ir leidyba, Dizainas – po 1 pamoką per savaitę), derinti juos su profesiniu veiklinimu, sudaryti sąlygas mokiniui motyvuotai ir kryptingai juos rinktis 9–10 klasėse.

  • ikiprofesiniam ugdymui – 8 klasėje skiriama 3 val./sav., 9–10-tose klasėse – po 4 val./sav.

Žurnalistika ir leidyba

Žurnalistika – tai profesija, kuri savo veiklą sieja su visuomenės interesais, sudaro saviraiškos galimybes, leidžia kūrybiškai dirbti. Žurnalistas turi būti objektyvus, protingas, iniciatyvus, drąsus, žingeidus, atkalus, kantrus, pilietiškas.

Žurnalistikos pamokų tikslas – skatinti mokinius stebėti, tirti ir rašyti apie gyvenimo patirtį, dalytis su mokyklos bendruomene, kviečiant visus aktyviai ir atvirai spręsti aktualias iškylančias problemas, praktiškai panaudojant mokinių įgytas kompetencijas.

Per žurnalistikos pamokas mokiniai gilinasi į žurnalistikos profesijos paslaptis ir specifiką, analizuoja žurnalistų etikos kodeksą, aiškinasi žiniasklaidos rūšis, susipažįsta su įvairių pasaulio šalių žiniasklaida, domisi internetiniais laikraščiais ir žurnalais, o svarbiausia – jaunieji mokyklos žurnalistai patys leidžia mokyklos gyvenimo būdo laikraštį. Jame aprašomas gyvenimas mokykloje, įvairiausi vykstantys renginiai, spausdinama įdomi ir naudinga mokiniams medžiaga. Su kiekviena žurnalistų karta laikraštėlis keičiasi, tampa dar spalvingesnis, vaizdingesnis, išsamesnis.

Per mokslo metus „šviesą išvysta“ 3 mokyklos laikraščio numeriai: per trimestrą – vienas laikraštukas. Jaunieji žurnalistai aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, fiksuoja įdomiausias akimirkas, rašo straipsnius, ima interviu. Sunkus tai darbas, bet kartu ir įdomus.

Verslo vadyba

Ikiprofesinio mokymo pamokose mokiniai, pasirinkę verslo vadybos kryptį, ne tik įgyja pirmines ekonomikos žinias, bet ir tobulina tokias savo asmenines savybes, kaip iniciatyvumas, kūrybiškumas, pasitikėjimas savo jėgomis bei gebėjimas priimti sprendimus. Ypatingas dėmesys skiriamas verslumo ugdymui. Verslumu pasižymintis žmogus ieško galimybių ir jas išnaudoja, imasi iniciatyvos pakeisti situaciją, veikia vadovaudamasis sveiku protu ir įvertindamas riziką bei prisiimdamas atsakomybę už savo veiksmus.

8 klasės verslo vadybos pamokose daug dėmesio skiriama ugdymo karjerai veiklai, mokiniai supažindinami su profesijų pasirinkimo galimybėmis bei skatinami sąmoningai ir atsakingai rinktis specialybę bei planuoti savo karjerą.

9 ir 10 klasių mokiniai įgyja finansinio raštingumo pagrindus, mokosi racionaliai planuoti ir naudoti išteklius, aiškinasi marketingo principus ir rinkos dėsnius, susipažįsta su bendrosiomis valdymo funkcijomis, personalo vadyba, konfliktų sprendimo būdais, dalykine komunikacija.

Verslo vadybos pamokose skatinama aktyvi, savarankiška mokinio veikla ir savianalizė, taikomi aktyvūs mokymo(si) metodai,  ugdymo procesas remiasi projektine veikla, mokomaisiais žaidimais, dalykinių ir probleminių situacijų sprendimu.

Dizainas

8-oje klasėje mokomasi kompozicijos meninės išraiškos priemonių, spalvų teorijos, simbolių kūrimo taisyklių, šrifto rašymo taisyklių, vizualinės reklamos kūrimo. Mokyklos erdvėse kuriami meniniai objektai, kuriuose panaudojamos gautos žinios praktikoje.

9- 10 klasės kursas yra pagilintas, mokiniai turi po 4 savaitines valandas ir daug daugiau laiko galima skirti praktiniams įgūdžiams ir kūrybiškumui lavinti. Nuo grafinio dizaino pereiname prie projektinio, kuris atveria plačias galimybes kūrybai. Tai apima tiek interjero dizainą, tiek atskirų elementų bei kostiumo dizainą. Mokiniai turi galimybių reikštis mokyklos erdvėse, puošdami interjerą bei eksterjerą, kurdami skulptūrų parką, kurdami  ir projektuodami įvairius daiktus, vadovaudamiesi kompozicijos dėsniais.

Šiais metais mokyklos koncepcija orientuota į šiuolaikinio meno objektus. Taigi turime galimybę kurti panaudodami netradicines medžiagas, formas, mastelius, plėsti mokinių suvokimą apie objektus, nevaržomai kūrybiškai atsiskleisti. Dizaino pamokose išmokstama projektavimo, komponavimo, harmonijos principų.