Kauno jaunimo mokykla  vykdo mokinių priėmimą vadovaudamasi  asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas  tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-671,  Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2017 m. vasario 7 d. Nr. T-36  „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2017-2018 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. patvirtintu sprendimu Nr. T-37 „Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo bendrosios nuostatos“.

Priimami visi pageidaujantys mokytis mokiniai iš Kauno miesto ir rajono.

Mokinių priėmimo sąlygos (įskaitant specialiųjų poreikių vaikus):

1. Mokykloje vykdoma pagrindinio ugdymo programa (5-10 kl.).

2. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia:

2.1. prašymą (už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą);

2.2. teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;

2.3. asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą), asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal šią programą, – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje dokumentų kopijas.

2.4. specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas

2.5. kartu su prašymu rekomenduojama pateikti pažymą apie pageidaujančio mokytis asmens nuolatinę gyvenamąją arba duoti sutikimą (nurodoma prašyme), kad mokyklos administracija  informaciją apie deklaruotą gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka gautų iš institucijų;

2.6. kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus.

3. Asmenų, norinčių mokytis  pagal pagrindinio ugdymo programą, dokumentai priimami nuo 2017 m. vasario 20 d. 13 valandos.

4. Dokumentai priimami mokyklos raštinėje I-V nuo 10.00 iki 12.00 val.

Mokykla 2017-2018 m.m. sukomplektavo 8-ias klases: 5-6 klasė, 7 klasė, 8a, 8b klasės, 9a, 9b klasės, 10a, 10b klasės. Priimami visi pageidaujantys mokytis.

Mokykla mokamų neformaliojo švietimo paslaugų neteikia.

Tėvų apeliavimo teisės

1. Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją direktoriui raštu;

2. Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje;

3. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.