2017/2018  MOKSLO METAI

Pamokų laikas:

I pam.   8.30 – 9.15

II pam.     9.25 – 10.10

III pam.   10.20 – 11.05

IV pam.   11.35 – 12.20

V pam.    12.30 – 13.15

VI pam.   13.25 – 14.10

VII pam. 14.20 – 15.05

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo proceso trukmė – 181 ugdymo diena.

Klasės Ugdymo procesopabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
5-10 06-15 36

Ugdymo(si) procesas  skirstomas trimestrais:

  Trimestrai
Klasės I trimestras (nuo – iki) II trimestras (nuo – iki) III trimestras(nuo – iki)
5-10 2017-09-01 iki 2017-11-30 2017-12-01 iki 2018-03-09 2018-03-12 iki 2018-06-15

 

TVARKARAŠTIS MOKINIAMS 2017-2018 m.m.*10 kl.  mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku

     Išmanioji klasė (5-6)  Kab.     Bendradarbiavimo (7) Kab.     Praktinio mokymo(8a) Kab.
I 1 Matematika 1 Lietuvių k. 1 Matematika
2 Lietuvių k. 2 Fizika 2 Lietuvių k.
3 Gamta ir žmogus 3 Dailė 3 Istorija
4 Istorija 4 Soc. įgūdžiai 4 Anglų k.
5 Kūno k. 5 Anglų k. 5 Fizika
6 -/Rusų k. 6 Inf. technologijos 6 Dailė
7 Žmogaus sauga/- 7 Rusų k. 7 Chemija
 
II 1 -/Geografija 1 Matematika 1 Lietuvių k.
2 Istorija 2 Geografija 2 Anglų k.
3 Matematika 3 Istorija 3 Matematika
4 Lietuvių k. 4 Soc. įgūdžiai 4 Muzika
5 Muzika 5 Lietuvių k. 5 Žurnalistika
6 Anglų k. 6 Muzika 6 Kūno k.
7 Kūno k. 7 Technologijos 7 Geografija
 
III 1 Dailė 1 Matematika 1
2 Matematika 2 Anglų k. 2 Lietuvių k.
3 Lietuvių k. 3 Lietuvių k. 3 Anglų k.
4 Anglų k. 4 Soc. įgūdžiai 4 Dizainas
5 Technologijos 5 Rusų k. 5 Matematika
6 Inf. technologijos 6 Kūno k. 6 Rusų k.
7 7 Technologijos 7 Kūno k.
 
IV 1 -/Rusų k. 1 Matematika 1 Matematika
2 Matematika 2 Lietuvių k. 2 Geografija
3 Lietuvių k. 3 Dorinis ugd. 3 Rusų k.
4 Anglų k. 4 Soc. įgūdžiai 4 Dorinis ugd.
5 -/ Geografija 5 Anglų k. 5 Lietuvių k.
6 6 Geografija 6 Istorija
7 7 Kūno k. 7 Inf. technologijos
 
V 1 Kūno k. 1 Lietuvių k. 1 Biologija
2 Gamta ir žmogus 2 Istorija 2 Chemija
3 Lietuvių k. 3 Biologija 3 Lietuvių k.
4 Technologijos 4 Soc. įgūdžiai 4 Verslo vadyba
5 Dorinis ugd. 5 Technologijos 5
6 6 Matematika 6
  7 7 Fizika 7
 

 

     Neuroedukologinio mokymo (8b)  Kab.     Budinti (9a) Kab.     Postkognityvinio mokymo (9b) Kab.
I 1 Anglų k. 1 Chemija 1 Fizika
2 Dailė 2 Matematika 2 Anglų k.
3 Matematika 3 Lietuvių k. 3 Chemija
4 Lietuvių k. 4 Fizika 4 Matematika
5 Istorija 5 Dailė 5 Lietuvių k.
6 Chemija 6 Dizainas 6 Kūno k.
7 7 Anglų k. 7 Inform. technologijos
 
II 1 Matematika 1 Istorija 1 Anglų k.
2 Lietuvių k. 2 Dorinis ugd. 2 Muzika
3 Muzika 3 Lietuvių k. 3 Geografija
4 Lietuvių k. 4 Anglų k. 4 Istorija
5 Anglų k. 5 Geografija 5 Matematika
6 Inf. technologijos 6 Matematika 6 Dizainas
7 Rusų k. 7 Muzika 7
 
III 1 Chemija 1 Anglų k. 1 Lietuvių k.
2 Rusų k. 2 Matematika 2 Dailė
3 Matematika 3 Chemija 3 Rusų k.
4 Lietuvių k. 4 Rusų k. 4 Chemija
5 Žurnalistika 5 Ekonomika 5 Kūno k.
6 Dorinis ugd. 6 Dizainas 6
7 Dizainas 7 Inf. technologijos 7
 
IV 1 Geografija 1 Lietuvių k. 1 Biologija
2 Kūno k. 2 Rusų k. 2 Istorija
3 Geografija 3 Lietuvių k. 3 Matematika
4 Lietuvių k. 4 Istorija 4 Rusų k.
5 Istorija 5 Dizainas 5 Dorinis ugd.
6 Matematika 6 Kūno k. 6 Dizainas
7 7 7 Dizainas
 
V 1 1 Pilietiškumo pagr. 1 Ekonomika
2 Anglų k. 2 Kūno k. 2 Lietuvių k.
3 Kūno k. 3 Dizainas 3 Pilietiškumo pagr.
4 Biologija 4 Fizika 4 Lietuvių k.
5 Verslo vadyba 5 5 Fizika
6 Fizika 6 6 Dizainas
7 7 7
                       

    Kompleksinio ugdymo (10a)  Kab.     Pozityvaus ugdymo (10b) Kab.
I 1 Dailė 1 Istorija
2 Istorija 2 Chemija
3 Anglų k. 3 Lietuvių k.
4 Chemija 4 Dailė
5 Matematika 5 Verslo vadyba
6 Fizika 6 Anglų k.
7 Dizainas 7 Fizika
 
II 1 Lietuvių k. 1 Kūno k.
2 Matematika 2 Lietuvių k.
3 Lietuvių k. 3 Anglų k.
4 Geografija 4 Matematika
5 Rusų k. 5 Istorija
6 Istorija 6 Geografija
7 7 Inf. technologijos
 
III 1 Matematika 1 Lietuvių k.
2 Muzika 2 Chemija
3 Dizainas 3 Muzika
4 Lietuvių k. 4 Matematika
5 Dizainas 5 Lietuvių k.
6 Dizainas 6 Verslo vadyba
7 Chemija 7 Rusų k.
 
IV 1 Lietuvių k. 1 Istorija
2 Anglų k. 2 Matematika
3 Istorija 3 Anglų k.
4 Matematika 4 Biologija
5 Rusų k. 5 Matematika
6 Inf. technologijos 6 Rusų k.
7 Biologija 7
 
V 1 Lietuvių k. 1 Fizika
2 Dorinis ugd. 2 Lietuvių k.
3 Fizika 3 Verslo vadyba
4 Kūno k. 4 Dorinis ugd.
5 Anglų k. 5 Kūno k.
6 Kūno k. 6 Verslo vadyba
7 7


Mokinių atostogos
  numatomos:

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.