1. Formalusis ugdymas
  2. Neformalusis švietimas mokykloje 
  3. Ikiprofesinis ugdymas 

Formalusis ugdymas

Suvestinė pamokų paskirstymo lentelė

Dalykas 5-6 7 8A 8B 9A 9B 10A 10B Iš viso tarifikuota
Dorinis ugd. 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Lietuvių k. 5 5 5 5 4 4 5 5 38
Užsienio k.(1-oji) 3 3 3 3 2 2 3 3 22
Užsienio k.(2-oji) -/2 2 2 2 2 2+2* 2 2 16+2*
Matematika 4 4 4 4 3 3 4 4 30
Informacinės technologijos 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Gamta ir žmogus 2 2
Biologija 1 1 1 1 1 1 1 7
Fizika 2 1 1 2 2 2 2 12
Chemija 2 2 2 2 2 2 12
Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 1 4
Geografija -/2 2 2 2 1 1 1 1 12
Ekonomika 1 1 2
Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Technologijos 2 3 5
Ikiprofesinis ugdymas 3 3 4 4 4 4 22
Kūno kultūra 3/2 2 2 2 2 2 2 2 17
Žmogaus sauga 1/- 1
Mokinių krūviai 26/28 30 31 31 31 31 33 33  
Iš viso tarifikuota 30 30 31 31 31 33 33 33 252
Neformalusis švietimas 4 2 2 2 2 2 3 3 20

2017-2018 mokslo metais Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats.
2017-2018 m. m. vokiečių kalbai (2-oji užsienio) mokyti mokiniai jungiami į 1 grupę, jiems skiriama 2 val./sav.;

 

Neformalusis švietimas mokykloje:

Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115); neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos.

Būrelių tvarkaraštis 2017-2018 m.m.

Eil.Nr. Būrelio pavadinimas Paskirtis pagal ugdomas kompetencijas(asmeninės, profesinės, edukacinės, socialinės) Valandų skaičius per savaitę Klasių grupės Moksleivių skaičius/ grupių skaičius
Techninė kūryba
3. ,,Išmok saugiai vairuoti“ Asmeninės, socialinės 7 9-10 kl. 10-12
4. ,,Kompiuterinis raštingumas“ Asmeninės, socialinės 3 5-8 kl. 10-12

 

Mokykloje yra 3 ikiprofesinio ugdymo kryptys:

  1. žurnalistika ir leidyba;
  2. verslo vadyba;
  3. dizainas