Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2017  m. Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis
už 2017 m. II ketv. Eur
1. Direktorius 1 Neskelbiama*
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 0,5 Neskelbiama*
3. Psichologas 0,5 Neskelbiama*
4. Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama*
5. Specialusis pedagogas 0,5 Neskelbiama*
6. Bibliotekos vedėjas 1 Neskelbiama*
7. Mokytojas metodininkas 5 705,75
8. Vyresnysis mokytojas 8 606,32
9. Mokytojas 5 436,82
10. Laborantė 0,5 Neskelbiama*
11. Valytoja 1,5 380,00
12. Vyrausias buhalteris 1 Neskelbiama*
13. Archyvarė 1 Neskelbiama*
14. Raštvedys 1,5 532,00
15. Kiemsargis 1 380,00
16. Budėtojas 1,5 380,00
17. Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 1 Neskelbiama*
  18. Pastatų priežiūros darbininkas 2 380,00
19. Duomenų bazės tvarkytojas 2 401,00

* Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18 pt.