Mokyklos tikslas – padėti mokymosi motyvų stokojantiems, socialinį imunitetą praradusiems, dėl socialinių-ekonominių ar kitokių sąlygų negalintiems baigti pagrindinės mokyklos mokiniams ugdytis, sudaryti sąlygas jų optimaliai, produktyviai ir socialiai prasmingai saviraiškai, sveikai gyvensenai, teikiant pagrindinį išsilavinimą, neformalųjį ugdymą ir ikiprofesinį mokymą, prireikus – minimaliąją priežiūrą, ugdyti sąmoningą valstybės pilietį, patriotą:

  • pagrindinio ugdymo tikslas – laiduojant darnią asmens dvasinių ir fizinių galių plėtotę, išugdyti aktyvų, savarankišką, atsakingą, sociokultūrinio raštingumo, būtino sėkmingai socialinei integracijai ir tolesniam mokymuisi, pagrindus įgijusį mokinį, gerbiantį savo tėvus, mokytojus, kalbą ir kultūrą;
  • neformaliojo ugdymo tikslas – įvairia kultūrine, sportine veikla tobulinti pilnavertę asmenybę;
  • ikiprofesinio mokymo tikslas – per prasmingą praktinę veiklą ugdyti pagarbą sąžiningai veiklai, padedančiai įgyti deramą socialinę, materialinę padėtį valstybėje, bendruomenėje, šeimoje;
  • minimaliosios vaiko priežiūros tikslas – pasinaudojant mokykloje dirbančių specialistų pastangomis sudaryti sąlygas ugdytiniams susitvarkyti asmenines problemas taip, kad jie gebėtų tęsti savo ugdymąsi nepažeisdami visuomenės bendravimo normų.

Mokyklos uždaviniai:

  • padėti paaugliams ir jaunuoliams suvokti savo poreikius, interesus, gebėjimus, mokyti spręsti asmenines problemas, ugdyti pilietiškumą;
  • ugdyti pasitikėjimą savimi, savikūros, optimalios savirealizacijos poreikį, atsparumą neigiamai socialinei įtakai, teisių, pareigų, atsakomybės visuomenei suvokimą, sveikos gyvensenos ir socialinio saugumo poreikį;
  • ugdyti mokymosi motyvaciją, socialinį imunitetą, skatinti poreikį įgyti pagrindinį išsilavinimą ir ikiprofesinius įgūdžius;
  • įvairia praktine, teorine veikla, atitinkančia pozityvius poreikius ir gebėjimus, turtinti asmeninę patirtį, padėti pasirengti tolesniam mokymuisi, kultūriniam ir socialiniam gyvenimui, integracijai į visuomenę.